Algemene voorwaarden

AL­GE­ME­NE VOORWAARDEN

1.  De­fi­ni­ties
1.1  “Al­ge­me­ne Voor­waar­den”: deze al­ge­me­ne voor­waar­den.
1.2 “Bel­pak­ket”: een bel­pak­ket, zoals dat van tijd tot tijd door Quatel wordt aan­ge­bo­den.
1.2  “Con­trac­tant”: de rechts­per­soon of na­tuur­lij­ke per­soon aan wie Quatel een aan­bod heeft ge­daan of die zich bij Quatel heeft aan­ge­meld voor het slui­ten van een Over­eenkomst, dan wel met wie Quatel een Over­een­komst heeft ge­slo­ten.
1.3  “Datum Ver­hui­zing”: de dag waar­op de fac­tu­re­ring van de Te­le­foondienst op het nieu­we adres start.
1.4  “Dienst(en)”: door Quatel te le­ve­ren danwel ge­le­ver­de elek­tro­ni­sche com­mu­ni­ca­tie­dienst(en).
1.5  “Dien­sten­aan­bie­der”: een aan­bie­der van open­ba­re elek­tro­ni­sche com­mu­ni­ca­tie­dien­sten.
1.6  “Mijn Quatel”: de per­soon­lij­ke om­ge­ving van de Con­trac­tant bin­nen de Quatel Web­si­te, waar­op onder meer Con­trac­tant spe­ci­fie­ke in­for­ma­tie in de zin van ar­ti­kel 6.1 en de fac­tu­ren voor de ge­le­ver­de Dien­sten zijn op­ge­sla­gen.
1.7  “Over­een­komst”: de over­een­komst tus­sen Quatel en de Con­trac­tant tot le­ve­ring van één of meer­de­re Dien­sten.
1.8  “Ready for Ser­vi­ce-da­tum”: de eer­ste datum waar­op Quatel de Con­trac­tant in staat stelt ge­bruik te maken van een Dienst.
1.9  “Quatel”: Quatel B.V., sta­tu­tair ge­ves­tigd en kan­toor­hou­den­de te Haarlem; ge­re­gi­streerd bij de Kamer van Koop­han­del te Haarlem onder num­mer:804054836.
1.10  “Quatel Betrouwbaarheidsga­ran­tie”: de ga­ran­tie zoals om­schre­ven in ar­ti­kel 20.2.
1.11  “Quatel Web­si­te”: de web­si­te van Quatel www.​quatel.​nl.
1.12  “Ser­vi­ce­num­mers”: te­le­foon­num­mers be­gin­nend met 080x, 090x, 066, 067, 082, 084, 087, 091, 116 xyz, 14xy, en 18xy.
1.13 “Storing”: een volledige onderbreking van de Telefoondienst als gevolg van een storing in het netwerk van Quatel.
1.14 “Schriftelijk of schriftelijk”: per e-mail of via de post. 
1.15  “Te­le­foonabon­ne­ment(en)”: te­le­foon­abon­ne­men­ten, zoals deze van tijd tot tijd door Quatel wor­den aan­ge­bo­den en ge­le­verd, elk be­staan­de uit mi­ni­maal een abon­ne­ment op een Te­le­foon­aan­slui­ting.
1.16  “Te­le­foon­aan­slui­ting”: een door Quatel ge­le­ver­de of te le­ve­ren aan­slui­ting voor te­le­fo­nie mid­dels PSTN of ISDN.
1.17  “Te­le­foon­dienst(en)”: Vaste Te­le­foon­dienst en Te­le­foon­aan­slui­ting(en),  en een­ie­der daar­van.

2.  Toe­pas­se­lijk­heid en wij­zi­gin­gen
2.1  Deze Al­ge­me­ne Voor­waar­den zijn van toe­pas­sing op alle aan­bie­din­gen en of­fer­tes door Quatel en op alle aan­mel­din­gen door de Con­trac­tant voor Dien­sten als­me­de op ie­de­re tus­sen Quatel en de Con­trac­tant ge­slo­ten Over­een­komst. Op af­wij­ken­de of aan­vul­len­de be­pa­lin­gen kan de Con­trac­tant slechts een be­roep doen in­dien deze uit­druk­ke­lijk en schrif­te­lijk  door Quatel zijn aan­vaard.
2.2  De toe­pas­se­lijk­heid op de Over­een­komst van enige door de Con­trac­tant ge­han­teer­de al­ge­me­ne voor­waar­den is uit­druk­ke­lijk uit­ge­slo­ten.
2.3  In­dien enig on­der­deel van deze Al­ge­me­ne Voor­waar­den nie­tig blijkt, wordt ver­nie­tigd of on­gel­dig wordt ver­klaard, zul­len alle an­de­re on­der­de­len vol­le­dig van kracht blij­ven.
2.4  Quatel kan deze Al­ge­me­ne Voor­waar­den wij­zi­gen door de Con­trac­tant daar­van in ken­nis te stel­len. De wijzigingen treden een maand na de bekendmaking, of, indien Quatel een latere datum heeft aangegeven, op deze latere datum, in werking. Indien de wijzigingen aantoonbaar niet in het voordeel zijn van de Contractant, is Contractant gerechtigd  de Overeenkomst kosteloos, schriftelijk, te beëindigen per de datum van ingang van de wijzigingen. Indien op de datum van ingang van de wijzigingen de Contractant de Overeenkomst niet heeft opgezegd wordt deze geacht de wijzigen te hebben geaccepteerd en is  de Con­trac­tant aan deze Al­ge­me­ne Voor­waar­den ge­bon­den zoals zij zijn ge­wij­zigd. De voor­mel­de ken­nis­ge­ving kan de Con­trac­tant wor­den ver­strekt met de fac­tuur, via di­rect mail, via e-mail, via in­ter­ac­tie­ve voi­ce-res­pon­se, via de Quatel Web­si­te of op an­de­re wijze. De gel­den­de Al­ge­me­ne Voor­waar­den zijn te vin­den op de Quatel Web­si­te.

3.  De Over­een­komst
3.1  De Con­trac­tant kan zich schrif­te­lijk, te­le­fo­nisch of op elek­tro­ni­sche wijze aan­mel­den bij Quatel voor de Dien­sten. De Con­trac­tant (na­tuur­lij­ke per­soon) ver­klaart ten­min­ste 18 jaar oud te zijn, te han­de­len in be­roep of be­drijf en de Con­trac­tant ver­klaart het recht en het ver­mo­gen te heb­ben om de Over­een­komst met Quatel aan te gaan en dient het voor­gaan­de op ver­zoek van Quatel, waar mo­ge­lijk mid­dels een re­cent uit­trek­sel de in­schrij­ving van haar of zijn be­drijf in het han­dels­re­gis­ter van de Ka­mers van Koop­han­del aan te tonen. Bij een aan­vraag (mede) na­mens een rechts­per­soon dient de ver­te­gen­woor­di­ger zich op ver­zoek van Quatel op een daar­bij aan te geven wijze te iden­ti­fi­ce­ren en zijn ver­te­gen­woor­dig­heids­be­voegd­heid aan te tonen, waar mo­ge­lijk door mid­del van een re­cent uit­trek­sel uit een bij een Kamer van Koop­han­del ge­hou­den re­gis­ter.
3.2  Quatel is ge­mach­tigd om de eind­da­tum van de over­een­komst van Con­trac­tant met de vo­ri­ge Dien­sten­aan­bie­der op te vra­gen bij de vo­ri­ge Dien­sten­aan­bie­der en deze bij de vo­ri­ge Dien­sten­aan­bie­der op te zeg­gen.
3.3  Quatel is ge­mach­tigd om de laat­ste fac­tuur van de Con­trac­tant bij de vo­ri­ge Dien­sten­aan­bie­der op te vra­gen om tot een cor­rec­te Over­een­komst te komen. 
3.4  De aan­vraag van Con­trac­tant kan door Quatel wor­den ge­wei­gerd bij­voor­beeld in­dien:
a. De Con­trac­tant han­de­lings­on­be­kwaam of han­de­lings­on­be­voegd is, of niet de ge­vraag­de ge­ge­vens ter be­schik­king stelt.
b. De Con­trac­tant een na­tuur­lijk per­soon is en niet han­delt in de hoe­da­nig­heid van be­roep of be­drijf.
c. De Con­trac­tant een in deze Al­ge­me­ne Voor­waar­den ge­stel­de ver­plich­ting niet na­komt en die niet-na­ko­ming de wei­ge­ring recht­vaar­digt, of aan­ne­me­lijk is dat hij een der­ge­lij­ke ver­plich­ting niet zal na­ko­men.
d. De Con­trac­tant fi­nan­ciële ver­plich­tin­gen uit hoof­de van een eer­de­re of an­de­re over­een­komst met Quatel of één van haar groeps­maat­schap­pij­en niet na­komt.
e. Tech­ni­sche of eco­no­mi­sche re­de­nen aan de kant van Quatel die de aan­slui­ting van de Con­trac­tant in de weg staan.
3.5  De Con­trac­tant staat in voor de cor­rect­heid en vol­le­dig­heid van zijn aan­mel­ding voor de Dien­sten en zal Quatel in ken­nis stel­len van la­te­re wij­zi­gin­gen in zijn adres en/of be­taal­ge­ge­vens. De Con­trac­tant zal voorts cor­rec­te en vol­le­di­ge in­for­ma­tie aan Quatel ver­strek­ken zoals Quatel van tijd tot tijd van de Con­trac­tant ver­zoekt. Het niet na­ko­men van deze be­pa­ling vormt een schen­ding van deze Al­ge­me­ne Voor­waar­den en kan lei­den tot on­mid­del­lij­ke beëin­di­ging van de toe­gang van de Con­trac­tant tot een of meer­de­re Dien­sten.
3.6  De Over­een­komst komt uit­slui­tend tot stand na aan­vaar­ding door Quatel van de aan­mel­ding van de Con­trac­tant voor de Dien­sten. Aan­vaar­ding kan te­vens blij­ken uit het feit dat de Con­trac­tant toe­gang wordt ver­leend tot en ge­bruik kan maken van een of meer­de­re van de Dien­sten.

4.  Ta­rie­ven, kos­ten en be­ta­ling
4.1  Quatel zal de Con­trac­tant over­een­kom­stig het be­paal­de in dit ar­ti­kel voor het ge­bruik van de Dien­sten de ta­rie­ven en kos­ten in re­ke­ning bren­gen die gel­den op het tijd­stip dat de Dien­sten door de Con­trac­tant wor­den ge­bruikt, met in­gang van de Ready for Ser­vi­ce-da­tum. Quatel kan de aan de Dien­sten ver­bon­den ta­rie­ven en kos­ten wij­zi­gen. De gel­den­de ta­rie­ven en kos­ten voor de Dien­sten wor­den door Quatel be­kend­ge­maakt op de Quatel Web­si­te en zijn bij de klan­ten­ser­vi­ce van Quatel op te vra­gen. Alle ver­mel­de ta­rie­ven gel­den ex­clu­sief BTW ten­zij an­ders is aan­ge­ge­ven.
4.2  Quatel kan een­maal per jaar de ta­rie­ven wij­zi­gen vol­gens de CBS prijs­in­dex CAO lonen voor za­ke­lij­ke dienst­ver­le­ning uit het voor­gaan­de ka­len­der­jaar. Artikel 2.4 van deze Algemene Voorwaarden is van overeenkomstige toepassing bij dergelijke wijzigingen. De Contractant is echter uitdrukkelijk niet gerechtigd de Overeenkomst vanwege voornoemde (jaarlijkse) tariefswijziging op te zeggen. 
4.3  Be­ta­ling ge­schiedt uit­slui­tend door mid­del van au­to­ma­ti­sche in­cas­so, waar­voor de Con­trac­tant door aan­vaar­ding van deze al­ge­me­ne voor­waar­den Quatel mach­tigt. Daar­bij draagt de Con­trac­tant tel­kens zorg voor een toe­rei­kend saldo op de voor au­to­ma­ti­sche in­cas­so be­stem­de bank- of gi­ro­re­ke­ning.
4.4  De Con­trac­tant ont­vangt maan­de­lijks gra­tis van Quatel on­li­ne op zijn Mijn Quatel een fac­tuur voor de ge­le­ver­de Dien­sten.
4.5  In­dien de maan­de­lijk­se in­cas­so niet bin­nen de in ar­ti­kel 16.1 en ar­ti­kel 16.2 ge­noem­de 5 dagen ter­mijn geïncas­seerd kan wor­den, is de Con­trac­tant vanaf de ver­val­da­tum (“Ver­val­da­tum”) au­to­ma­tisch in ver­zuim. In­ge­val van der­ge­lijk ver­zuim, be­houdt Quatel zich het recht voor de Con­trac­tant ad­mi­ni­stra­tie­kos­ten in re­ke­ning te bren­gen en kan Quatel voorts het ver­schul­dig­de be­drag ver­meer­de­ren met de wet­te­lij­ke rente voor ie­de­re dag dat de Con­trac­tant na de Ver­val­da­tum in ge­bre­ke blijft de be­tref­fen­de fac­tuur te vol­doen. In­dien ter ver­krij­ging van vol­doe­ning van een door de Con­trac­tant ver­schul­digd be­drag een in­cas­so­pro­ce­du­re of ge­rech­te­lij­ke pro­ce­du­re nood­za­ke­lijk blijkt, zijn daar­aan ver­bon­den kos­ten voor re­ke­ning van de Con­trac­tant.
4.6  In­dien het be­drag van au­to­ma­ti­sche in­cas­so of een fac­tuur naar het oor­deel van de Con­trac­tant on­juist is, zal de Con­trac­tant Quatel daar­van bin­nen 10 dagen nadat het be­drag au­to­ma­tisch is geïncas­seerd dan wel bin­nen 10 dagen na de datum van de fac­tuur in ken­nis stel­len, met spe­ci­fi­ca­tie van de be­dra­gen die naar de me­ning van de Con­trac­tant on­juist zijn. Be­hou­dens te­gen­be­wijs geldt de ad­mi­ni­stra­tie van Quatel als door­slag­ge­vend be­wijs voor het ge­bruik door de Con­trac­tant van de Dien­sten en de door de Con­trac­tant ver­schul­dig­de be­dra­gen.
4.7  De Con­trac­tant zal alle ver­schul­dig­de be­dra­gen die door mid­del van au­to­ma­ti­sche in­cas­so wor­den be­taald, vol­doen van een re­ke­ning die de Con­trac­tant aan­houdt bij een er­ken­de fi­nan­ciële in­stel­ling in Ne­der­land.
4.8  In­dien een au­to­ma­ti­sche af­schrij­ving ten on­rech­te wordt ge­an­nu­leerd of niet ge­ho­no­reerd, kan Quatel hier­voor kos­ten aan de Con­trac­tant in re­ke­ning bren­gen voor elke maal dat de­zelf­de be­ta­ling ten on­rech­te wordt ge­an­nu­leerd of niet wordt ge­ho­no­reerd. De an­nu­le­ring of niet-ho­no­re­ring van de be­ta­ling en het in re­ke­ning bren­gen van voor­noemd be­drag laat on­ver­let het be­paal­de in ar­ti­kel 4.5.
4.9 Indien Contractant de factuur niet via automatische incasso voldoet brengt Quatel € 5 administratiekosten in rekening. 


5.  Kre­diet­li­miet
5.1  Quatel kan naar eigen in­zicht en op elk tijd­stip een kre­diet­li­miet op de re­ke­ning van de Con­trac­tant toe­pas­sen en/of be­ta­ling van een borg­som of tus­sen­tijd­se be­ta­ling eisen. Quatel kan te allen tijde de borg­som van de Con­trac­tant aan­wen­den voor het ver­goe­den van kos­ten, ver­lie­zen of aan­spra­ke­lijk­heid die ge­maakt of op­ge­lo­pen zijn omdat de Con­trac­tant zich niet aan deze Al­ge­me­ne Voor­waar­den of de Over­een­komst heeft ge­hou­den of omdat de Con­trac­tant enig aan Quatel ver­schul­digd be­drag niet of niet tij­dig heeft vol­daan.
5.2  On­ver­min­derd het be­paal­de in ar­ti­kel 5.1 en ten­zij uit­druk­ke­lijk en schrif­te­lijk an­ders met de Con­trac­tant is over­een­ge­ko­men, kan Quatel een kre­diet­li­miet han­te­ren. In­dien de Con­trac­tant meent meer ge­bruik van de Dien­sten te zul­len maken dan de voor­noem­de kre­diet­li­miet toe­staat, kan de Con­trac­tant tegen voor­uit­be­ta­ling van een door Quatel te be­pa­len be­drag een rui­me­re kre­diet­li­miet met Quatel over­een­ko­men.
 
6.  Contractant­ spe­ci­fie­ke in­for­ma­tie
6.1  Con­trac­tant spe­ci­fie­ke in­for­ma­tie zoals be­doeld in dit ar­ti­kel 6 omvat onder meer:
(a) klant­spe­ci­fie­ke ge­ge­vens van de Con­trac­tant, zoals be­drijfs­naam, KVK, con­tact­per­soon, adres, e-mail­adres, te­le­foon­num­mer(s), ge­boor­te­da­tum, rij­be­wijs­num­mer, pas­poort­num­mer, en het num­mer van enig ander le­gi­ti­ma­tie­be­wijs;
(b) de­tails en sta­tus van alle re­ke­nin­gen van de Con­trac­tant bij Quatel of bij de aan Quatel ge­li­eer­de rechts­per­so­nen;
(c) het kre­diet­ver­le­den van de Con­trac­tant, in­clu­sief ge­ge­vens be­tref­fen­de de kre­diet­waar­dig­heid of het kre­diet­li­miet van de Con­trac­tant;
(d) ge­ge­vens be­tref­fen­de de kre­diet­waar­dig­heid of de kre­diet­ca­pa­ci­teit van de Con­trac­tant; en
(e) ver­keers­ge­ge­vens be­tref­fen­de het ge­bruik door de Con­trac­tant van de Dien­sten.
6.2  De Con­trac­tant gaat ermee ak­koord en mach­tigt Quatel en de aan Quatel ge­li­eer­de rechts­per­so­nen om zijn Con­trac­tant spe­ci­fie­ke in­for­ma­tie te ge­brui­ken en uit te wis­se­len met ver­te­gen­woor­di­gers van Quatel, kre­diet­re­gi­stra­tie-in­stan­ties, kre­diet­ver­strek­kers, er­ken­de fi­nan­ciële in­stel­lin­gen, Dien­sten­aan­bie­ders, zijn za­ke­lij­ke re­fe­ren­ties of op­dracht­ge­ver(s), een en ander met in­acht­ne­ming van de toe­pas­se­lij­ke pri­va­cy­wet­ge­ving, ten be­hoe­ve van de vol­gen­de doel­ein­den:
(a) het toe­pas­sen van het kre­diet­be­leid van Quatel op de aan­mel­ding van de Con­trac­tant voor de Dien­sten en op het ge­bruik van de Dien­sten door de Con­trac­tant;
(b) voor het lo­pend kre­diet­be­heer van de re­ke­ning(en) van de Con­trac­tant bij Quatel of aan Quatel ge­li­eer­de rechts­per­so­nen, in­clu­sief het innen van ach­ter­stal­li­ge be­ta­lin­gen;
(c) het lo­pend on­der­houd van kre­diet­ge­ge­vens die op de Con­trac­tant be­trek­king heb­ben;
(d) ont­wik­ke­ling, on­der­zoek en pro­mo­tie van pro­duc­ten en dien­sten van Quatel of aan Quatel ge­li­eer­de rechts­per­so­nen; en
(e) het mo­ge­lijk maken dat de Dien­sten aan de Con­trac­tant wor­den ge­le­verd.
6.3  De Con­trac­tant geeft Quatel toe­stem­ming de ge­ge­vens van de Con­trac­tant voor mar­ke­ting-doel­ein­den ter be­schik­king te stel­len aan haar groeps­maat­schap­pij­en, waar­on­der de mo­ge­lijk­heid om op grond van de ge­ge­vens ac­tief in te spe­len op de be­hoef­te van de Con­trac­tant.
6.4  Quatel zal vol­doen aan wet­te­lij­ke ver­plich­tin­gen, zoals het ver­strek­ken van in­for­ma­tie en/of (per­soons)ge­ge­vens aan be­voeg­de au­to­ri­tei­ten in het kader van straf­vor­de­ring of in het be­lang van de vei­lig­heid van de staat. Quatel is ge­hou­den om me­de­wer­king te ver­le­nen aan vol­gens de wet be­voegd ge­ge­ven las­t tot af­tap­pen.

 
7.  Aan­spra­ke­lijk­heid
7.1  Behoudens een eventuele aansprakelijkheid op grond van artikel 7.2a van de Telecommunicatiewet, in welk geval artikel 20.4 geldt, is Quatel (waar­on­der voor de toe­pas­sing van dit ar­ti­kel 7 te­vens wordt be­gre­pen de werk­ne­mers en ver­te­gen­woor­di­gers van Quatel)  niet aan­spra­ke­lijk voor scha­de als ge­volg van ge­beur­te­nis­sen of om­stan­dig­he­den bui­ten haar macht, waar­toe onder meer wordt ge­re­kend: (i) niet-be­schik­baar­heid, ver­tra­ging in de le­ve­ring of sto­rin­gen van, als­me­de ge­bre­ken in net­wer­ken, in­for­ma­tie, pro­duc­ten en dien­sten van der­den (in­clu­sief Dien­sten­aan­bie­ders), (ii) sta­kin­gen of ar­beids­on­rust, en (iii) door de wet­ge­ver, de over­heid, de Au­to­ri­teit Con­su­ment en Markt (ACM) of enig ander daar­toe be­voeg­de au­to­ri­teit ge­no­men be­sluit of uit­ge­vaar­dig­de re­gels, aan­wij­zin­gen of be­ve­len.
7.2  Quatel is niet aan­spra­ke­lijk voor enige scha­de die het ge­volg is van on­juis­te of on­vol­le­di­ge in­for­ma­tie op de Quatel Web­si­te.
7.3  Behoudens een eventuele aansprakelijkheid op grond van artikel 7.2a van de Telecommunicatiewet, in welk geval artikel 20.4 geldt, is de aan­spra­ke­lijk­heid van Quatel, op welke grond dan ook, is je­gens de Con­trac­tant of je­gens an­de­ren die via de Con­trac­tant aan­spra­ken maken, met in­acht­ne­ming van het be­paal­de in ar­ti­kel 7.4 en 7.5, be­perkt tot, ter keuze van Quatel: (i) ver­goe­ding van di­rec­te scha­de tot maxi­maal het be­drag van de laat­ste maand­fac­tuur die de Con­trac­tant ter zake van de be­tref­fen­de Dienst(en) heeft vol­daan, of (ii) het op kos­ten van Quatel op­nieuw le­ve­ren van de Dien­sten of be­ta­ling door Quatel van de kos­ten om ge­lijk­waar­di­ge dien­sten te laten le­ve­ren.
7.4  Quatel is nim­mer aan­spra­ke­lijk voor in­di­rec­te scha­de of ge­volg­scha­de, waar­on­der be­gre­pen ver­lies of be­scha­di­ging van ge­ge­vens en der­ving van in­kom­sten, winst of omzet.
7.5  Met geen enkel on­der­deel van deze Al­ge­me­ne Voor­waar­den wordt be­oogd de aan­spra­ke­lijk­heid van Quatel voor over­lij­den of per­soon­lijk let­sel of als ge­volg van opzet of grove na­la­tig­heid van Quatel uit te slui­ten of te be­per­ken.
 
8.  Vrij­wa­ring
De Con­trac­tant vrij­waart Quatel voor, en zal Quatel alle scha­de en kos­ten (in­clu­sief kos­ten van ju­ri­di­sche bij­stand) ver­goe­den die voort­vloei­en uit, aan­spra­ken van der­den je­gens Quatel, welke aan­spra­ken voort­ko­men uit of ver­band hou­den met (i) het ge­bruik van de Dien­sten door de Con­trac­tant of door der­den via de aan­slui­tin­gen van de Con­trac­tant, welk ge­bruik in strijd is met de be­pa­lin­gen van deze Al­ge­me­ne Voor­waar­den of de Over­een­komst, of (ii) het door de Con­trac­tant op eni­ger­lei an­de­re wijze toe­re­ken­baar niet na­ko­men van deze Al­ge­me­ne Voor­waar­den of de Over­een­komst.
 
9.  Over­dracht
9.1  Het is de Con­trac­tant niet toe­ge­staan zon­der voor­af­gaan­de schrif­te­lij­ke toe­stem­ming van Quatel de Over­een­komst of enige van zijn rech­ten of ver­plich­tin­gen onder deze Al­ge­me­ne Voor­waar­den of onder de Over­een­komst aan een derde over te dra­gen.
9.2  Quatel is ge­rech­tigd haar rech­ten en ver­plich­tin­gen uit de Over­een­komst over te dra­gen aan een derde, in­dien zulks ge­schiedt aan een van haar groeps­maat­schap­pij­en of in­dien zulks ge­schiedt in het kader van een over­dracht van (een on­der­deel van) de door haar ge­dre­ven on­der­ne­ming. 
 
10.  Duur en beëin­di­ging
10.1  De Over­een­komst komt tot stand op de in ar­ti­kel 3.6 ge­noem­de wijze en heeft als aan­vangs­da­tum de Ready for Ser­vi­ce-da­tum.
10.2  Een Over­een­komst die voor be­paal­de duur is aan­ge­gaan, welke duur maximaal 12 maanden bedraagt wordt na af­loop van de initiële con­tracts­duur stil­zwij­gend ver­lengd voor onbepaalde tijd. 
10.3  Een Overeenkomst die is aangegaan voor onbepaalde tijd of, na afloop van de initiële con­tracts­duur is verlengd voor onbepaalde tijd, kan door de Contractant te allen tijde kosteloos worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Op uitdrukkelijk verzoek van de Contractant kan deze opzegtermijn worden bepaald op een periode van drie maanden. 
10.4  Quatel is ge­rech­tigd de Over­een­komst zon­der na­de­re in­ge­bre­ke­stel­ling of rech­ter­lij­ke tus­sen­komst met on­mid­del­lij­ke in­gang te beëin­di­gen in het geval:
a. Het fail­lis­se­ment of de sur­se­an­ce van be­ta­ling van de Con­trac­tant is aan­ge­vraagd of uit­ge­spro­ken dan wel de toe­pas­sing van de Wet Schuld­sa­ne­ring Na­tuur­lij­ke Per­so­nen is aan­ge­vraagd of uit­ge­spro­ken;
b. De Con­trac­tant ver­plich­tin­gen uit hoof­de van de Overeenkomst of een an­de­re over­een­komst met Quatel na in­ge­bre­ke­stel­ling niet na­komt.
10.5  On­ver­min­derd ove­ri­ge rech­ten tot beëin­di­ging, is Quatel ge­rech­tigd een Over­een­komst te beëin­di­gen, zon­der daar­voor op eni­ger­lei wijze aan­spra­ke­lijk­heid op te kun­nen lopen, na ken­nis­ge­ving aan de Con­trac­tant in­dien Quatel de le­ve­ring van de een of meer­de­re Dien­sten al­ge­heel staakt. 
10.6  De beëin­di­ging van de Over­een­komst laat on­ver­let de aan­spra­ke­lijk­heid van de Con­trac­tant voor de door de Con­trac­tant onder de Over­een­komst of deze Al­ge­me­ne Voor­waar­den nog aan Quatel ver­schul­dig­de be­dra­gen.

11.  Toe­pas­se­lijk recht en ju­ris­dic­tie
11.1  Deze Al­ge­me­ne Voor­waar­den en de Over­een­komst wor­den be­heerst door en zul­len wor­den uit­ge­legd in over­een­stem­ming met het Ne­der­lands recht.
11.2  Ge­schil­len tus­sen Par­tij­en die voort­vloei­en uit of ver­band hou­den met de Over­een­komst
wor­den voor­ge­legd aan de be­voeg­de rech­ter te Haarlem.
 
12.  Ge­he­le Over­een­komst
Deze Al­ge­me­ne Voor­waar­den en de Over­een­komst vor­men, met in­acht­ne­ming van het be­paal­de in ar­ti­kel 2, de vol­le­di­ge over­een­komst tus­sen de Con­trac­tant en Quatel met be­trek­king tot de le­ve­ring van de Dien­sten en komen, voor zover dit op grond van het toe­pas­se­lijk recht is toe­ge­staan, in de plaats van alle an­de­re ver­kla­rin­gen, toe­zeg­gin­gen of voor­waar­den van Quatel ter zake de le­ve­ring van de Dien­sten.
 
13.  Ken­nis­ge­vin­gen en con­tact
13.1  Enige onder deze Al­ge­me­ne Voor­waar­den ver­eis­te of mo­ge­lij­ke ken­nis­ge­ving dient, ten­zij an­ders ver­meld, elek­tro­nisch te ge­schie­den.
13.2  Con­tact­ge­ge­vens Quatel
Post­bus 5543
2000 GM Haarlem
E-mail: info@quatel.nl
Telefoonnummer: 088-5862000
Web­si­te: ​www.​quatel.​nl
 
14.  Telefoondiensten
14.1  Na aan­mel­ding door de Con­trac­tant voor een Te­le­foon­dienst en aan­vaar­ding van de aan­mel­ding door Quatel zal de Con­trac­tant op de Ready for Ser­vi­ce-da­tum toe­gang heb­ben tot de Te­le­foon­dienst via Quatel. Daar­bij geldt dat door of na­mens Quatel ge­com­mu­ni­ceer­de (ver­wach­te) op­le­ver­ter­mij­nen slechts in­di­ca­tief zijn.
14.2  Om Telefoondien­sten te le­ve­ren kan Quatel ge­bruik­ma­ken van elke Dien­sten­aan­bie­der die Quatel ge­bo­den acht. Met in­acht­ne­ming van het be­paal­de in ar­ti­kel 6, mach­tigt de Con­trac­tant Quatel tot het aan een Dien­sten­aan­bie­der ver­strek­ken van alle ge­ge­vens, ken­nis­ge­vin­gen, aan­stel­lin­gen en an­de­re vol­mach­ten die Quatel nood­za­ke­lijk acht om de Telefoondien­sten te le­ve­ren.
14.3  Bij op­le­ve­ring van een Telefoondien­st be­staat de mo­ge­lijk­heid dat ove­ri­ge Dien­sten en door an­de­re Dien­sten­aan­bie­ders ge­le­ver­de te­le­com­mu­ni­ca­tie­dien­sten tij­de­lijk niet be­schik­baar of be­reik­baar zijn (bij­voor­beeld maar niet be­perkt tot het geval Con­trac­tant over­gaat van een an­de­re Dien­sten­aan­bie­der naar Quatel). Voor deze niet be­reik­baar­heid/be­schik­baar­heid is Quatel niet aan­spra­ke­lijk.
14.4  Quatel ga­ran­deert niet dat Telefoondien­sten con­ti­nu of zon­der Sto­rin­gen be­schik­baar zul­len zijn, mede omdat zij hier­voor af­han­ke­lijk is van an­de­re Dien­sten­aan­bie­ders. De Con­trac­tant dient Sto­rin­gen zo spoe­dig mo­ge­lijk aan Quatel te mel­den en de door Quatel ge­vraag­de in­for­ma­tie te ver­strek­ken. Quatel zal zich naar re­de­lijk­heid in­span­nen de door de Con­trac­tant aan Quatel ge­mel­de Sto­rin­gen in Telefoondien­sten en an­de­re klach­ten bin­nen een re­de­lij­ke ter­mijn te on­der­zoe­ken en mo­ge­lij­ker­wijs te ver­hel­pen dan wel, als de Sto­ring door een an­de­re Dien­sten­aan­bie­der wordt ver­oor­zaakt, deze Dien­sten­aan­bie­der hier­over te in­for­me­ren. Quatel zal de Con­trac­tant daar­van op de hoog­te te stel­len. Het voorgaande laat een eventuele compensatie van de Contractant op grond van artikel 22.4 echter onverlet.  
14.5  De kos­ten van het op­los­sen van Sto­rin­gen en door Sto­rin­gen ver­oor­zaak­te scha­de kun­nen door Quatel aan de Con­trac­tant in re­ke­ning wor­den ge­bracht in­dien ten on­rech­te een sto­rings­mel­ding is ge­daan, de Sto­ring is ver­oor­zaakt door ver­wijt­baar han­de­len of na­la­ten van de Con­trac­tant of de Con­trac­tant on­vol­doen­de me­de­wer­king ver­leent bij het op­los­sen van de Sto­ring. 
14.6  Quatel kan Te­le­foon­dien­sten of delen daar­van tij­de­lijk on­der­bre­ken of be­per­ken voor het op­los­sen van Sto­rin­gen of ten be­hoe­ve van on­der­houd, ver­van­ging of wij­zi­ging van net­wer­ken, sys­te­men of an­de­re met de le­ve­ring van de Te­le­foon­dien­sten sa­men­han­gen­de on­der­de­len. Quatel zal de duur van on­der­bre­kin­gen en be­per­kin­gen zo­veel mo­ge­lijk be­per­ken en de Con­trac­tant voor zover re­de­lij­ker­wijs mo­ge­lijk voor­af over on­der­bre­kin­gen en be­per­kin­gen in­lich­ten. 
14.7  Quatel kan, zon­der daar­voor op eni­ger­lei wijze aan­spra­ke­lijk te kun­nen wor­den ge­steld, de le­ve­ring van Te­le­foon­dien­sten beëin­di­gen, wij­zi­gen, on­der­bre­ken, op­schor­ten of be­per­ken:
(a) ter waar­bor­ging van de vei­lig­heid of in­te­gri­teit van het net­werk van Quatel of van een an­de­re Dien­sten­aan­bie­der ge­du­ren­de een nood­si­tu­a­tie;
(b) in­dien de Con­trac­tant niet aan zijn be­ta­lings­ver­plich­tin­gen onder deze Al­ge­me­ne Voor­waar­den vol­doet of an­ders­zins te­kort­schiet in de na­ko­ming van zijn ver­plich­tin­gen onder deze Al­ge­me­ne Voor­waar­den of de Over­een­komst, dan wel re­de­lij­ker­wijs door Quatel kan wor­den aan­ge­no­men dat de Con­trac­tant zal te­kort­schie­ten;
(c) in­dien Quatel de Con­trac­tant niet, na zich daar­toe in re­de­lijk­heid te heb­ben in­ge­span­nen, op het door de Con­trac­tant op­ge­ge­ven adres of te­le­foon­num­mer kan be­rei­ken.
14.8  Quatel zal de haar uit hoof­de van ar­ti­kel 15.7 toe­ko­men­de be­voegd­he­den niet in strijd met dwin­gend­rech­te­lij­ke wets­be­pa­lin­gen uit­oe­fe­nen en zich naar re­de­lijk­heid in­span­nen de Con­trac­tant voor­af­gaand, dan wel ach­ter­af, in ken­nis te stel­len van de beëin­di­ging, wij­zi­ging, on­der­bre­king, op­schor­ting of be­per­king van de le­ve­ring van Telefoondien­sten in­ge­vol­ge het be­paal­de in ar­ti­kel 15.7.
14.9  Alle rech­ten van in­tel­lec­tu­e­le ei­gen­dom met be­trek­king tot ge­brui­kers­do­cu­men­ta­tie die als on­der­deel van een of meer­de­re Telefoondien­sten zijn ge­le­verd of an­ders­zins ter be­schik­king zijn ge­steld, be­rus­ten bij Quatel of haar li­cen­tie­hou­ders.
 
15.  Ge­bruik van de Telefoondien­sten
15.1  De Con­trac­tant is ver­ant­woor­de­lijk en aan­spra­ke­lijk voor alle toe­gang tot, ge­bruik van, en kos­ten voor ge­bruik van de Telefoondien­sten al dan niet via de door de Con­trac­tant aan Quatel op­ge­ge­ven aan­slui­ting(en) van de Con­trac­tant. Het voor­gaan­de geldt even­eens voor enig ge­bruik van de Telefoondien­sten door on­be­voeg­de der­den via een aan­slui­ting of van de Con­trac­tant of via wacht­woor­den of toe­gangs­co­des van de Con­trac­tant, tot het mo­ment dat dit on­be­voegd ge­bruik aan Quatel is ge­meld en door Quatel de toe­gang tot een of meer­de­re Telefoondien­sten van de Con­trac­tant of via wacht­woor­den of toe­gangs­co­des van de Con­trac­tant is ge­blok­keerd.
15.2  De Con­trac­tant zal de Telefoondien­sten slechts ge­brui­ken in over­een­stem­ming met de be­pa­lin­gen in deze Al­ge­me­ne Voor­waar­den en de Over­een­komst en in over­een­stem­ming met door Quatel ge­ge­ven re­de­lij­ke aan­wij­zin­gen of in­struc­ties. In het bij­zon­der zal de Con­trac­tant de Dienst niet ge­brui­ken voor: 
a. het on­ge­au­to­ri­seerd open­baar maken of ver­veel­vou­di­gen van au­teurs­rech­te­lijk be­schermd ma­te­ri­aal, of het an­ders­zins in­breuk maken op in­tel­lec­tu­e­le ei­gen­doms­rech­ten, 
b. het stel­sel­ma­tig op­zet­te­lijk las­tig­val­len van an­de­ren (stal­king), 
c. het op­zet­te­lijk ver­sprei­den van vi­rus­sen of an­de­re scha­de­lij­ke soft­wa­re, 
d. het op­zet­te­lijk en zon­der toe­stem­ming bin­nen­drin­gen in com­pu­ter­sys­te­men (hac­king), of 
e. het ver­sto­ren van de goede wer­king van com­mu­ni­ca­tie­net­wer­ken en com­pu­ter­sys­te­men. 
15.3  De Con­trac­tant zal de Telefoondien­sten slechts af­ne­men voor eigen ge­bruik en de Telefoondien­sten niet door­ver­ko­pen of an­ders­zins op com­mer­ciële grond­slag aan der­den ter be­schik­king stel­len.
15.4  De Con­trac­tant zal de Telefoondien­sten voorts slechts ge­brui­ken in over­een­stem­ming met het toe­pas­se­lijk recht en de toe­pas­se­lij­ke wet­ten, codes, stan­daar­den, re­gels en richt­lij­nen als­me­de de van toe­pas­sing zijn­de be­ve­len en eisen uit­ge­vaar­digd door enige daar­toe be­voeg­de au­to­ri­teit. De Con­trac­tant zal elk on­recht­ma­tig ge­bruik van de Telefoondien­sten of ge­bruik in strijd met de be­pa­lin­gen van deze Al­ge­me­ne Voor­waar­den of de Over­een­komst op eer­ste vor­de­ring van Quatel of enige be­voeg­de au­to­ri­teit sta­ken en ge­staakt hou­den.
15.5  On­ver­min­derd ove­ri­ge rech­ten tot beëin­di­ging, is Quatel ge­rech­tigd een Over­een­komst te beëin­di­gen in het geval de Con­trac­tant in strijd han­delt met de ar­ti­ke­len 15.2 en/of 15.3 van deze Al­ge­me­ne Voor­waar­den of in­dien Quatel ver­moedt dat dit het geval is, het recht de Con­trac­tant on­mid­del­lijk de toe­gang tot een of meer­de­re Telefoondien­sten te ont­zeg­gen, de Over­een­komst op te zeg­gen en/of an­de­re maat­re­ge­len te nemen die Quatel te­recht voor­ko­men, zon­der dat de Con­trac­tant aan­spraak kan maken op scha­de­ver­goe­ding ter­za­ke, of op res­ti­tu­tie van voor­uit­be­taal­de ver­goe­din­gen. Daar­naast heeft Quatel in dat geval het recht om aan de Con­trac­tant een on­mid­del­lijk op­eis­ba­re en niet voor ver­re­ke­ning vat­ba­re boete in re­ke­ning te bren­gen van € 2.500,- per ge­beur­te­nis, on­ver­min­derd het recht van Quatel tot het vor­de­ren van scha­de­ver­goe­ding.
15.6  Quatel is ge­rech­tigd een telefoonnum­mer van Con­trac­tant te wij­zi­gen in geval van wij­zi­gin­gen in het na­ti­o­naal num­mer­plan of num­mer­toe­wij­zing door de Au­to­ri­teit Con­su­ment en Markt (ACM), in geval van wij­zi­gin­gen in de Te­le­foon­dienst of het net­werk van Quatel of an­de­re Dien­sten­aan­bie­ders of in geval van an­de­re om­stan­dig­he­den die num­mer­wij­zi­ging nood­za­ke­lijk maken. Quatel zal een der­ge­lij­ke num­mer­wij­zi­ging nor­ma­li­ter niet eer­der door­voe­ren dan drie maan­den nadat de wij­zi­ging is be­kend ge­maakt, ten­zij een eer­de­re wij­zi­ging in de ge­ge­ven om­stan­dig­he­den nood­za­ke­lijk is.
 
16.  Fac­tu­re­ring en Fair Usage Po­li­cy
16.1  Met in­acht­ne­ming van het be­paal­de in ar­ti­kel 4.1 wor­den de door Con­trac­tant ge­maak­te ge­bruiks­af­han­ke­lij­ke kos­ten van de Te­le­foon­dienst(en), met in­acht­ne­ming van het door de Con­trac­tant af­ge­slo­ten Te­le­foon­abon­ne­ment en/of Bel­pak­ket, door Quatel of door een aan Quatel ge­li­eer­de rechts­per­soon in maan­de­lijk­se ter­mij­nen ach­ter­af mid­dels au­to­ma­ti­sche in­cas­so geïnd in de eer­ste 5 dagen vol­gend op de pe­ri­o­de waar­in de Con­trac­tant de kos­ten voor ge­bruik van de Dien­sten maak­te.
16.2  Met in­acht­ne­ming van het be­paal­de in ar­ti­kel 4.1 wor­den de door de Con­trac­tant de ge­bruik­son­af­han­ke­lij­ke kos­ten van de Te­le­foon­dienst(en), zoals de kos­ten van het Te­le­foon­abon­ne­ment en/of Bel­pak­ket, door Quatel of door een aan Quatel ge­li­eer­de rechts­per­soon in maan­de­lijk­se ter­mij­nen voor­af mid­dels au­to­ma­ti­sche in­cas­so geïnd in de eer­ste 5 dagen van de pe­ri­o­de waar­op de in­cas­so be­trek­king heeft.
16.3  In geval de Con­trac­tant ge­bruik maakt van een Bel­pak­ket met een Fair Usage Po­li­cy (FUP) en ex­ces­sief ge­bruikt maakt van de dienst waar­door hij boven de FUP komt, zal dit ex­ces­sie­ve ge­bruik tegen het re­gu­lie­re ta­rief in re­ke­ning ge­bracht wor­den.
 
17.  Op­zeg­ging en beëin­di­ging
17.1  Voor een Over­een­komst die de le­ve­ring van Te­le­foon­dien­sten omvat geldt dat de Con­trac­tant de Over­een­komst dient op te zeg­gen zulks on­ver­min­derd het be­paal­de in ar­ti­kel 10.2 om­trent de mi­ni­ma­le duur van de Over­een­komst. In­dien een der­ge­lij­ke Over­een­komst ein­digt ge­du­ren­de de initiële loop­tijd, is de Con­trac­tant ver­plicht tot be­ta­ling in­eens van de kos­ten die Quatel dan re­kent voor de be­tref­fen­de Te­le­foon­dienst(en) vanaf de datum van beëin­di­ging tot het einde van de be­oog­de initiële loop­tijd van de Over­een­komst.
17.2  In­dien de Con­trac­tant een Over­een­komst die de le­ve­ring van Te­le­foon­dien­sten omvat ge­du­ren­de zijn loop­tijd niet meer na­komt of on­re­gel­ma­tig beëin­digt, is de Con­trac­tant ver­plicht tot be­ta­ling in­eens van de kos­ten die Quatel dan re­kent voor de be­tref­fen­de Te­le­foon­dienst(en) vanaf de datum van niet na­ko­ming res­pec­tie­ve­lijk on­re­gel­ma­ti­ge beëin­di­ging tot het eerst mo­ge­lij­ke mo­ment dat de ge­he­le Over­een­komst op re­gel­ma­ti­ge wijze beëin­digd had kun­nen wor­den.

18.  Beschikbaarheid van de Te­le­foondien­sten
18.1  Een Telefoonaan­slui­ting kan door de Con­trac­tant uit­slui­tend wor­den af­ge­no­men in­dien de Con­trac­tant ook een te­le­foon­dienst, via deze Te­le­foon­aan­slui­ting, voor alle be­stem­min­gen af­neemt, ge­bun­deld in een Te­le­foon­abon­ne­ment. Een Te­le­foon­dienst kan door de Con­trac­tant uit­slui­tend zon­der een Telefoonaan­slui­ting wor­den af­ge­no­men, in­dien de Con­trac­tant en Quatel dit zijn over­een­ge­ko­men.
18.2  De ter­mijn voor op­le­ve­ring van een Te­le­foon­dienst is af­han­ke­lijk van de be­no­dig­de (tech­ni­sche) voor­zie­nin­gen en om­stan­dig­he­den van en bij Con­trac­tant, de even­tu­e­le wij­zi­gin­gen en aan­pas­sin­gen die hier­op nood­za­ke­lijk zijn ten be­hoe­ve van de in­ge­bruik­na­me van de Telefoonaan­slui­ting en daar­over te le­ve­ren Te­le­foon­dien­sten als­me­de van de le­ver­tijd die an­de­re Dien­sten­aan­bie­ders han­teren.
18.3  De Te­le­foon­dienst omvat de mo­ge­lijk­heid om vanaf een Te­le­foon­aan­slui­ting danwel, in­dien Quatel daar­toe de fa­ci­li­teit biedt en daar­mee is ak­koord ge­gaan, vanaf één of meer­de­re an­de­re vaste aan­sluit­pun­ten in Ne­der­land, re­gi­o­naal, in­ter­lo­kaal, naar mo­biel bin­nen Ne­der­land, naar bui­ten­land­se be­stem­min­gen en naar Ser­vi­ce­num­mers te bel­len, als­me­de even­tu­eel ge­bruik te maken van an­de­re Dien­sten. Quatel be­houdt zich het recht voor om het ge­bruik van een Te­le­foon­dienst vanaf be­paal­de net­werkaan­sluit­pun­ten of naar be­paal­de be­stem­min­gen of te­le­foon­num­mers uit te slui­ten. De Te­le­foon­dienst biedt te allen tijde kos­te­lo­ze toe­gang tot krach­tens het na­ti­o­naal num­mer­plan aan­ge­we­zen alarm­num­mers, waar­on­der het alarm­num­mer 112.
18.4  De Con­trac­tant kan uit­slui­tend ge­bruik maken van een Telefoonaan­slui­ting en toe­gang ver­krij­gen tot de Te­le­foon­dienst door voor alle be­stem­min­gen de car­rier­ pre­se­lec­tie ­co­de van Quatel door Quatel te laten in­stel­len. De Con­trac­tant geeft hier­toe een mach­ti­ging om aan te geven dat Quatel het recht heeft om voor de Con­trac­tant de car­rier ­pre­se­lec­tie ­co­de van Quatel in te stel­len. De Con­trac­tant geeft de mach­ti­ging af voor alle te­le­foon­num­mers die de Con­trac­tant aan Quatel heeft op­ge­ge­ven. Dit geldt ook voor te­le­foon­num­mers van de Con­trac­tant die na­dien wor­den op­ge­ge­ven aan Quatel door de Con­trac­tant.
18.5  Ten be­hoe­ve van het ge­bruik van de Te­le­foon­dienst dient de Con­trac­tant te be­schik­ken over één of meer te­le­foon­num­mers. Quatel kan de Con­trac­tant één of meer te­le­foon­num­mers laten toe­ken­nen, ten­zij een bij hem in ge­bruik zijn­de of hem door de Au­to­ri­teit Con­su­ment en Markt (ACM) toe­ge­we­zen te­le­foon­num­mer daar­voor kan wor­den ge­ac­cep­teerd.
 
19.  Telefoonaan­slui­tingen
19.1  De Con­trac­tant is ver­plicht alle be­no­dig­de me­de­wer­king en toe­gang te ver­le­nen voor de in­stal­la­tie van een Telefoonaan­slui­ting, het on­der­houd van een Telefoonaan­slui­ting en het ver­hel­pen van sto­rin­gen Telefoonaan­slui­ting en daar­toe toe­gang te ver­le­nen tot de Telefoonaan­slui­ting aan Quatel en door haar in­ge­scha­kel­de der­den.
19.2  Bij de in­stal­la­tie van een Telefoonaan­slui­ting wordt waar mo­ge­lijk re­ke­ning ge­hou­den met re­de­lij­ke wen­sen van de Con­trac­tant.
19.3  Quatel geeft geen ga­ran­tie dat een Telefoonaan­slui­ting na in­stal­la­tie naar be­ho­ren func­ti­o­neert en aan­vaardt geen en­ke­le aan­spra­ke­lijk­heid ter­za­ke.
19.4  Ter waar­bor­ging van een goede wer­king van een Telefoonaan­slui­ting kun­nen me­tin­gen wor­den ver­richt in de Telefoonaan­slui­ting door Quatel of haar toe­le­ve­ran­ciers.
19.5  De Con­trac­tant zal een Telefoonaan­slui­ting zorg­vul­dig be­han­de­len, daar­in geen wij­zi­gin­gen aan­bren­gen en de Telefoonaan­slui­ting niet ver­plaat­sen of ver­wij­de­ren. Con­trac­tant zal de op de (on­der­de­len van de) Telefoonaan­slui­ting ver­mel­de ty­pe­num­mers, se­rie­num­mers, logo’s en/of an­de­re mar­ke­rings­mid­de­len on­ver­let laten.
19.6  Als de Con­trac­tant en Quatel over­een­ko­men een Telefoonaan­slui­ting te ver­hui­zen naar een an­de­re lo­ca­tie, kan Quatel ten be­hoe­ve van het ge­bruik van de Telefoonaan­slui­ting aan de Con­trac­tant een ander te­le­foon­num­mer toe­ken­nen.
19.7  Bij ver­hui­zing van de Con­trac­tant en/of een Te­le­foon­aan­slui­ting brengt Quatel ver­huis­kos­ten in re­ke­ning en wordt vanaf de Datum Ver­hui­zing een nieu­we Over­een­komst voor het Te­le­foon­abon­ne­ment aan­ge­gaan voor de dan over­een­ge­ko­men con­tract­pe­ri­o­de. Voor op­zeg­ging en ver­len­ging geldt in dat geval het­geen is be­paald in ar­ti­kel 10.2. 
19.8  In­dien de Con­trac­tant de Telefoonaan­slui­ting op­heft, is de Con­trac­tant ver­plicht tot be­ta­ling van de ad­mi­ni­stra­tie­ve op­hef­kos­ten. 
19.9  De Over­een­komst strekt niet tot ei­gen­doms­over­dracht van de (on­der­de­len van de) Telefoonaan­slui­ting.
 
20.  Quatel Betrouwbaarheidsga­ran­tie
20.1  Quatel biedt de Con­trac­tant die ge­bruik maakt van de Quatel Te­le­foon­dien­st de Quatel Betrouwbaarheidsgarantie onder de voor­waar­den van dit ar­ti­kel. 
20.2  Bij een Storing is de Contractant gerechtigd is tot de op grond van de Telecommunicatiewet voor de betreffende Storing minimaal door Quatel te verstrekken compensatie. In aanvulling op daarop biedt Quatel de volgende compensatie (de “Quatel Betrouwbaarheidsgarantie”). In­dien: (i) een Telefoondienst niet functioneert of tijdelijk niet heeft gefunctioneerd; (ii) het (tijdelijk) niet functioneren binnen [10] dagen na ontdekking is gemeld aan Quatel; en (iii) uit onderzoek van Quatel blijkt dat er sprake is van een Storing danwel een andere onderbreking van de Telefoondienst die niet aan de randapparatuur of bekabeling van de Contractant ligt, dan zal Quatel de abon­ne­ments- (m.u.v. kos­ten voor fa­ci­li­tei­ten) en ge­spreks­kos­ten (m.u.v. kos­ten voor Ser­vi­ce­num­mers) van de maand waarin de Telefoondienst (tijdelijk) niet heeft gefunctioneerd in zijn geheel cre­di­te­ren. Indien Contractant succesvol een beroep doet op de Quatel Betrouwbaarheidsgarantie is deze niet tevens gerechtigd tot de op grond van de Telecommunicatiewet voor de betreffende Storing te verstrekken compensatie, behoudens voor zover het bedrag van de wettelijke minimale compensatie het op grond van de Quatel Betrouwbaarheidsgarantie te crediteren bedrag overstijgt. 
20.3  De Con­trac­tant kan slechts éénmaal be­roep doen op de Quatel Betrouwbaarheidsgarantie Voorts geldt dat de Quatel Garantie slechts van toepassing is, en daarmee de Contractant zich daar slechts op kan beroepen, indien de Contractant voor de Telefoonaansluiting uitsluitend gebruik te maken van carrier preselectie, in de meest ruime zin, van Quatel en bij geen enkele andere aanbieder van carrierselect dan wel carrier preselect diensten geregistreerd  te zijn en evenmin gebruik te maken van enige andere aanbieder van telefoondiensten voor het bellen naar nationale of internationale bestemmingen. De Contractant staat er voor in dat de voornoemde situatie ten aanzien van de Contractant geldt.
20.4  In­dien de Con­trac­tant be­ta­lingen niet laat ge­schie­den via au­to­ma­ti­sche in­cas­so kan  geen aan­spraak ge­maakt wor­den op de Quatel Betrouwbaarheidsgarantie.
 
21.  Car­rier­ pre­se­lec­tie
Ta­rie­ven van car­rier ­pre­se­lec­tie al dan niet ge­com­bi­neerd met een Telefoonaan­slui­ting van Quatel wor­den toe­ge­past in­dien de Con­trac­tant uit­slui­tend van carrier preselectie in de ruim­ste zin bij Quatel ge­bruik maakt.